Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie:

pkt.1 – Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym również dalej Administratorem) jest …………………………………

Adres email: ………….@…………..

pkt.2 – Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie przy realizowaniu zamówień zleconych przez Państwa w naszej firmie, przez wyrażenie zgody na przesłanie newslettera, dokonanie wpisu na naszej stronie internetowej, przysłanie maila z zapytaniem lub w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa przy zakupie towarów i usług.

pkt.3 – Cele i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwy, numeru NIP, Regon, Pesel, adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail, numerów telefonów, adresów innych kanałów komunikacji elektronicznej:

1) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a nami w celu: a) realizacji umów/ zamówień

a) umożliwienia kontaktu z naszą firmą za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

b) obsługi newslettera,

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

pkt.4 – Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i transportowym jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą lub zleceniobiorcą, firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

pkt.5 – Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

1) po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

3) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

pkt.6 – Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem poczty elektronicznej ….@…..com.pl lub osobiście w firmie, pod numerem telefonu ………… lub listownie na adres:…………………………..

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez ……………….. podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Z poważaniem
………………..

ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI

Formularz kontaktowyNASZE MARKI

K R E A T K I